📌Phát wifi

Loại 1

Loại 2: Phát wifi từ Mobile sang PC sử dụng VPN

  • Bước 1: Trên Mobile bật dữ liệu mạng và phát wifi bình thường

  • Bước 2: Trên PC bắt mạng đang phát, sử dụng 1 trong những cách sau

  • Bước 3: Bật vpn trên PC và sử dụng

Loại 3: Phát wifi từ Mobile sang Mobile sử dụng VPN

Last updated