Kiểm tra chung

  • Soạn "KTTK" gửi 191

  • Soạn "TC" gửi 1228

  • Gọi *098# -> Chọn 6 -> Chọn 3 -> Chọn 2 -> Chọn 1

Last updated